افزودن شماره از فایل

در این قسمت شماره هارو در فایل اکسل اضافه کرده صبق اصول البته نمونه هم موجود هست و سپس اپلود میکنید و شماره ها بصورت یکجا اضافه میشود