بانک شماره سرو

درباره سرو

سِرُو یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی ایران است. این شهر در بخش صومای برادوست شهرستان ارومیه جای دارد. مراکز خرید پوشاک ترک باعث شده که هرروزه مسافران زیادی از اقصی نقاط کشور برای خرید کالاهای موردنیاز خود به این شهر مرزی مسافرت کنند.

شهر سرو در ۵۵کیلومتری شمال غرب شهر ارومیه قرار گرفته‌است. سرو شهری مرزی است و حالتی گمرکی و ترانزیتی دارد و دارای بازارچه‌های متنوع برای خرید پوشاک اصل ترک است.

شهر سرو در سال ۱۳۷۹ با تصویب دولت و با ادغام چهار روستای سرو، کورآباد، بهیک و نوجوان با یکدیگر تشکیل شد و به‌دلیل قرارگرفتن در نزدیکی کوه‌های بلند مرزی، دارای آب‌وهوای سردسیر و کوهستانی است.

لیست شماره های سرو

۰۹۱۴۹۴۳۹۹۰۵
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۰۶
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۰۷
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۰۸
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۰۹
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۱۰
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۱۲
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۱۳
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۱۴
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۱۵
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۱۶
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۱۷
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۱۸
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۱۹
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۲۰
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۲۱
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۲۳
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۲۴
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۲۵
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۲۶
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۲۷
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۲۸
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۲۹
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۳۰
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۳۱
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۳۲
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۳۴
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۳۵
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۳۶
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۳۷
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۳۸
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۳۹
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۴۰
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۴۱
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۴۲
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۴۵
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۴۶
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۴۷
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۴۸
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۴۹
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۵۰
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۵۱
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۵۲
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۵۳
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۵۴
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۵۶
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۵۷
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۵۸
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۵۹
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۶۰
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۶۱
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۶۲
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۶۳
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۶۴
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۶۵
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۶۷
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۶۸
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۶۹
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۷۰
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۷۱
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۷۲
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۷۳
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۷۴
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۷۵
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۷۶
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۷۸
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۷۹
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۸۰
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۸۱
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۸۲
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۸۳
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۸۴
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۸۵
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۸۶
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۸۷
۰۹۱۴۹۴۳۹۹۸۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۱۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۱۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۱۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۱۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۱۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۱۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۱۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۱۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۲۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۲۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۲۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۲۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۲۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۲۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۲۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۲۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۲۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۳۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۳۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۳۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۳۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۳۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۳۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۳۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۳۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۳۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۴۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۴۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۴۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۴۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۴۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۴۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۴۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۴۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۴۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۵۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۵۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۵۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۵۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۵۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۵۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۵۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۵۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۵۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۶۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۶۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۶۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۶۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۶۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۶۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۶۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۶۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۶۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۷۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۷۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۷۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۷۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۷۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۷۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۷۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۷۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۷۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۸۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۸۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۸۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۸۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۸۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۸۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۸۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۸۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۸۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۹۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۹۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۹۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۹۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۹۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۹۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۹۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۹۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۰۹۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۰۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۰۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۰۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۰۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۰۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۰۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۰۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۱۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۱۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۱۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۱۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۱۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۱۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۱۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۱۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۲۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۲۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۲۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۲۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۲۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۲۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۲۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۲۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۲۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۳۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۳۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۳۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۳۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۳۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۳۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۳۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۳۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۳۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۳۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۴۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۴۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۴۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۴۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۴۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۴۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۴۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۴۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۴۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۴۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۵۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۵۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۵۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۵۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۵۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۵۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۵۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۵۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۵۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۵۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۶۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۶۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۶۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۶۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۶۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۶۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۶۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۶۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۶۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۶۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۷۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۷۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۷۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۷۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۷۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۷۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۷۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۷۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۷۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۷۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۸۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۸۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۸۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۸۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۸۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۸۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۸۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۸۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۸۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۸۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۹۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۹۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۹۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۹۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۹۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۹۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۹۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۹۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۹۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۱۹۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۰۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۰۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۰۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۰۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۰۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۰۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۰۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۱۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۱۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۱۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۱۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۱۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۱۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۱۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۱۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۱۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۱۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۲۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۲۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۲۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۲۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۲۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۲۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۲۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۲۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۳۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۳۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۳۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۳۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۳۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۳۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۳۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۳۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۳۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۳۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۴۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۴۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۴۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۴۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۴۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۴۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۴۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۴۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۴۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۵۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۵۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۵۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۵۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۵۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۵۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۵۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۵۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۵۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۵۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۶۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۶۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۶۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۶۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۶۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۶۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۶۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۶۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۶۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۶۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۷۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۷۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۷۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۷۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۷۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۷۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۷۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۷۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۷۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۷۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۸۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۸۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۸۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۸۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۸۴
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۸۵
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۸۶
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۸۷
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۸۸
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۸۹
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۹۰
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۹۱
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۹۲
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۹۳
۰۹۱۴۹۴۵۰۲۹۴
۰۹۱۴۱۸۸۸۶۵۶
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۰۷
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۱۱
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۱۳
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۱۴
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۱۵
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۱۶
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۲۰
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۲۱
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۲۳
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۲۴
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۲۵
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۲۶
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۲۷
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۲۸
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۲۹
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۳۰
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۳۱
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۳۲
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۳۳
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۳۴
۰۹۱۴۴۴۸۱۸۳۵

برای دانلود بانک شماره اعتباری سرو بصورت فایل اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بانک شماره دائمی سرو بصورت فایل اینجا کلیک کنید.