بانک شماره کلوانق

درباره کلوانق

کلوانق یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی ایران است.

این شهر در بخش مرکزی شهرستان هریس قرار دارد.

کلوانق شهری است از شهرهای شهرستان هریس که بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ به عنوان دومین شهر پرجمعیت شهرستان هریس، دارای ۶۳۴۴ نفر جمعیت بوده است ؛ در حال حاضر طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت این شهر بالغ بر ۷۴۶۵ نفر میباشد. اهالی این شهر مردمانی دیندار و خونگرم میباشند. اکثر قریب به اتفاق مردمان این شهر به کشاورزی، آرماتوربندی، قالب بندی بتنی ساختمان و تعداد اندکی نیز به دامداری اشتغال دارند.

وسعت زمین‌های حاصلخیز این شهر در بین سایر شهرهای شهرستان هریس بی همتا و از لحاظ مرغوبیت خاک و مقدار آبهای زیرزمینی موقعیتی استثنایی را دارا می‌باشد.

کلوانق دارای یک قبرستان قدیمی است که وجود سنگ‌های بزرگ که دارای خطوط عربی و اسلامی فراوانی است، نشان از قدمت بلند این شهر دارد.

 

لیست شماره های کلوانق

۰۹۱۴۹۳۱۵۳۷۴
۰۹۱۴۹۳۱۵۳۷۵
۰۹۱۴۹۳۱۵۳۷۶
۰۹۱۴۹۳۱۵۳۷۷
۰۹۱۴۹۳۱۵۳۷۸
۰۹۱۴۱۳۰۶۸۶۴
۰۹۱۴۱۳۰۶۸۶۵
۰۹۱۴۱۳۰۶۸۶۶
۰۹۱۴۱۳۰۸۷۳۵
۰۹۱۴۴۳۱۰۴۹۷
۰۹۱۴۴۳۱۲۱۳۰
۰۹۱۴۴۳۱۴۵۱۶
۰۹۱۴۴۳۱۴۵۱۷
۰۹۱۴۴۳۱۴۹۱۸
۰۹۱۴۴۳۱۵۴۲۷
۰۹۱۴۴۳۱۵۴۲۸
۰۹۱۴۴۳۱۵۴۲۹
۰۹۱۴۴۳۱۵۴۳۰
۰۹۱۴۴۳۱۵۴۳۳
۰۹۱۴۴۳۱۵۴۳۴
۰۹۱۴۴۳۱۵۴۳۵
۰۹۱۴۴۳۱۵۴۳۶
۰۹۱۴۴۳۱۹۰۴۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۰۱
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۰۳
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۰۶
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۰۷
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۰۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۰۹
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۱۰
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۱۱
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۱۲
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۱۳
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۱۴
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۱۵
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۱۶
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۱۷
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۱۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۱۹
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۲۱
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۲۲
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۲۳
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۲۴
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۲۵
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۲۶
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۲۷
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۲۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۲۹
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۳۰
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۳۱
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۳۲
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۳۴
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۳۵
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۳۶
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۳۷
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۳۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۴۱
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۴۲
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۴۳
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۴۴
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۴۵
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۴۶
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۴۷
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۴۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۴۹
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۵۰
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۵۱
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۵۲
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۵۳
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۵۴
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۵۵
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۵۶
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۵۷
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۵۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۵۹
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۶۰
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۶۱
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۶۲
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۶۳
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۶۴
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۶۵
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۶۶
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۶۷
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۶۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۶۹
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۷۰
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۷۱
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۷۲
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۷۳
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۷۴
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۷۵
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۷۶
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۷۷
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۷۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۷۹
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۸۰
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۸۱
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۸۳
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۸۴
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۸۵
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۸۶
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۸۷
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۸۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۸۹
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۹۰
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۹۱
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۹۵
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۹۷
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۹۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۳۹۹
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۰۰
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۰۱
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۰۲
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۰۳
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۰۴
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۰۵
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۰۶
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۰۷
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۰۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۰۹
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۱۰
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۱۱
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۱۲
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۱۳
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۱۴
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۱۵
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۱۶
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۱۷
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۱۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۱۹
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۲۰
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۲۱
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۲۲
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۲۳
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۲۴
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۲۵
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۲۶
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۲۷
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۲۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۲۹
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۳۰
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۳۲
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۳۳
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۳۴
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۳۵
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۳۶
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۳۷
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۳۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۳۹
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۴۰
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۴۱
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۴۲
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۴۳
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۴۵
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۴۶
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۴۷
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۴۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۵۰
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۵۱
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۵۲
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۵۳
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۵۴
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۵۵
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۵۶
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۵۷
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۵۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۵۹
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۶۰
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۶۱
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۶۲
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۶۳
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۶۴
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۶۵
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۶۷
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۶۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۶۹
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۷۰
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۷۱
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۷۳
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۷۴
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۷۵
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۷۶
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۷۷
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۷۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۷۹
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۸۰
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۸۱
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۸۲
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۸۳
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۸۴
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۸۶
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۸۷
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۸۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۹۰
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۹۱
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۹۲
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۹۶
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۹۸
۰۹۱۴۴۳۱۹۴۹۹

برای دانلود بانک شماره اعتباری کلوانق بصورت فایل اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بانک شماره دائمی کلوانق بصورت فایل اینجا کلیک کنید.