بانک شماره یامچی

درباره یامچی

شهر یامچی یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی و مرکز بخش یامچی در شهرستان مرند واقع شده‌است. این شهر لقب پایتخت پسته آذربایجان نام گرفته‌است.

یامچی منطقه‌ای جلگه‌ای و کوهپایه‌ای است و در دو بستر متفاوت از نظر توپوگرافی و منابع آب و خاک گسترده شده‌است. وجود خاک‌های شور در جنوب غربی آن در کویر شوراکت (Shorakat) برای کشت نهال‌های پسته مستعد تشخیص داده شده‌است و قسمتی از این اراضی نیز به زیر کشت پسته رفته‌ است. در اراضی یامچی، خاک‌های مختلفی از جمله خاک شنی، خاک رسی، خاک شور و یک نوع خاک سفید رس مرغوب تشخیص داده شده‌است، این منطقه استعداد و قابلیت فراوانی در زمینه کشاورزی و باغداری دارد.

لیست شماره های یامچی

۰۹۱۴۹۹۱۹۹۰۱
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۰۲
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۰۳
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۰۴
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۰۵
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۰۶
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۰۷
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۰۸
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۰۹
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۱۰
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۱۲
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۱۳
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۱۴
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۱۵
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۱۶
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۱۷
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۱۸
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۱۹
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۲۰
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۲۱
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۲۳
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۲۴
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۲۵
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۲۶
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۲۷
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۲۸
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۲۹
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۳۰
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۳۱
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۳۲
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۳۴
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۳۵
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۳۶
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۳۷
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۳۸
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۳۹
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۴۰
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۴۱
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۴۲
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۴۳
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۴۵
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۴۶
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۴۷
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۴۸
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۴۹
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۵۰
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۵۱
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۵۲
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۵۳
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۵۴
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۵۶
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۵۷
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۵۸
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۵۹
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۶۰
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۶۱
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۶۲
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۶۳
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۶۴
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۶۵
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۶۷
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۶۸
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۶۹
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۷۰
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۷۱
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۷۲
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۷۳
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۷۴
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۷۵
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۷۶
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۷۸
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۷۹
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۸۰
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۸۱
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۸۲
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۸۳
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۸۴
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۸۵
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۸۶
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۸۷
۰۹۱۴۹۹۱۹۹۸۹
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۱۲
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۱۳
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۱۴
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۱۵
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۱۶
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۱۷
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۱۸
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۱۹
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۲۰
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۲۱
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۲۳
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۲۴
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۲۵
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۲۶
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۲۷
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۲۸
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۲۹
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۳۰
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۳۱
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۳۲
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۳۴
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۳۵
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۳۶
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۳۷
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۳۸
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۳۹
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۴۰
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۴۱
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۴۲
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۴۳
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۴۵
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۴۶
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۴۷
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۴۸
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۴۹
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۵۰
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۵۱
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۵۲
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۵۳
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۵۴
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۵۶
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۵۷
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۵۸
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۰۵
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۰۶
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۰۸
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۰۹
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۱۰
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۱۱
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۱۲
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۱۳
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۱۴
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۱۵
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۱۶
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۱۷
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۱۸
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۱۹
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۲۰
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۲۱
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۲۲
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۲۳
۰۹۱۴۴۹۱۴۵۱۷
۰۹۱۴۴۹۱۴۵۱۸
۰۹۱۴۴۹۱۴۹۷۷
۰۹۱۴۴۹۱۴۹۷۸
۰۹۱۴۴۹۱۴۹۷۹
۰۹۱۴۴۹۱۵۶۲۳
۰۹۱۴۴۹۱۶۸۳۷
۰۹۱۴۴۹۱۶۸۳۸
۰۹۱۴۴۹۱۶۸۳۹
۰۹۱۴۴۹۱۷۴۴۱
۰۹۱۴۴۹۱۷۴۴۲
۰۹۱۴۴۹۱۷۴۴۳
۰۹۱۴۴۹۱۷۴۴۵
۰۹۱۴۴۹۱۷۴۴۶
۰۹۱۴۴۹۱۷۴۴۸
۰۹۱۴۴۹۱۷۴۴۹
۰۹۱۴۴۹۲۱۷۵۶
۰۹۱۴۴۹۲۱۷۵۷
۰۹۱۴۴۹۲۲۷۳۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۴۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۴۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۵۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۵۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۵۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۵۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۵۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۵۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۵۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۵۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۷۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۷۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۷۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۷۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۷۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۷۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۷۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۷۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۷۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۸۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۸۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۸۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۸۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۸۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۸۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۸۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۸۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۸۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۹۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۹۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۹۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۹۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۹۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۹۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۹۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۹۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۶۹۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۰۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۰۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۰۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۰۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۰۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۰۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۰۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۰۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۰۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۱۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۱۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۱۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۱۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۱۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۱۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۱۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۱۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۱۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۱۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۲۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۲۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۲۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۲۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۲۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۲۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۲۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۲۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۳۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۳۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۳۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۳۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۳۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۳۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۳۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۳۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۳۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۴۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۴۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۴۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۴۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۴۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۴۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۴۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۴۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۴۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۵۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۵۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۵۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۵۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۵۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۵۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۵۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۵۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۵۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۵۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۶۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۶۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۶۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۶۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۶۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۶۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۶۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۷۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۷۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۷۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۷۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۷۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۷۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۷۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۷۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۸۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۸۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۸۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۸۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۸۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۸۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۸۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۸۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۹۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۹۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۹۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۹۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۹۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۹۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۹۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۷۹۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۰۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۰۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۰۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۰۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۰۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۰۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۰۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۰۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۰۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۰۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۱۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۱۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۱۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۱۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۱۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۱۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۱۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۱۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۱۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۱۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۲۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۲۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۲۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۲۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۲۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۲۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۲۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۲۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۲۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۲۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۳۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۳۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۳۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۳۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۳۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۳۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۳۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۳۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۳۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۴۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۴۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۴۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۴۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۴۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۴۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۴۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۴۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۴۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۴۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۵۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۵۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۵۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۵۳

 

برای دانلود بانک شماره اعتباری یامچی بصورت فایل اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بانک شماره دائمی یامچی بصورت فایل اینجا کلیک کنید.