بانک صادرات ایران

شماره کارت:۶۰۳۷۶۹۱۷۹۰۹۶۶۷۸۲

شماره حساب:۰۳۲۹۸۵۸۲۹۹۰۰۱

بانک ملی ایران

شمار کارت:۶۰۳۷۹۹۱۱۹۸۱۶۱۴۴۴

شماره حساب:۰۳۳۸۳۴۳۰۸۱۰۰۴

بنام مهدی لعلی میباشد