پنل 10 هزار تومانی

10.000T
10.000T
 • تعرفه ثابت شارژ پنل 98 ریالتعرفه ارسال برای شارژ از 10 هزار تومان میباشد در صورتی که شرکت های دیگر تعرفه پایین را در شارژ های میلیونی لحاظ میکنند
 • 100 عدد پیامک هدیهپیامک هدیه بخاطر انتخاب آریا اس ام اس میباشد
 • خط هدیه ندارددر این پنل خط هدیه وجود ندارد و باید از خطوط اشتراکی استاده کنید که سایر کاربران هم میتوانند با آنها ارسال داشته باشند
 • 8 خط اشتراکی ویژه8 خط اشتراکی از اپراتور های مختلف ارائه میگردد تا در زمانی که اپراتور با ترافیک روبرو هست شما بتوانید با سایر اپراتور ها هم ارسال انجام دهید
 • ارسال تفکیک جنسیتارسال مشاغل به صورت تفکیک استان ها
 • ارسال به کد پستیبا استفاده از این امکان با داشتن کد پستی پیامک ارسال کنید

پنل 18 هزار تومانی

18.000 T
18.000 T
 • تعرفه ثابت شارژ پنل 95 ریالتعرفه ارسال برای شارژ از 10 هزار تومان میباشد در صورتی که شرکت های دیگر تعرفه پایین را در شارژ های میلیونی لحاظ میکنند
 • 200 عدد پیامک هدیهپیامک هدیه بخاطر انتخاب آریا اس ام اس میباشد
 • خط 14 رقمی هدیهتنها شما با این خط ارسال خواهید داشت و همچنین امکان دریافت توسط همین خط را خواهید داشت
 • 8 خط اشتراکی ویژه8 خط اشتراکی از اپراتور های مختلف ارائه میگردد تا در زمانی که اپراتور با ترافیک روبرو هست شما بتوانید با سایر اپراتور ها هم ارسال انجام دهید
 • منشی پیام دریافتیاین
 • محاسبه هزینه قبل از ارسال

پنل 49 هزار تومانی

49.000 T
49.000 T
 • تعرفه ثابت شارژ پنل 94 ریالتعرفه ارسال برای شارژ از 10 هزار تومان میباشد در صورتی که شرکت های دیگر تعرفه پایین را در شارژ های میلیونی لحاظ میکنند
 • 500 عدد پیامک هدیهپیامک هدیه بخاطر انتخاب آریا اس ام اس میباشد
 • خط 13 رقمی هدیهتنها شما با این خط ارسال خواهید داشت و همچنین امکان دریافت توسط همین خط را خواهید داشت
 • 8 خط اشتراکی ویژه8 خط اشتراکی از اپراتور های مختلف ارائه میگردد تا در زمانی که اپراتور با ترافیک روبرو هست شما بتوانید با سایر اپراتور ها هم ارسال انجام دهید
 • مسابقه ، نظرسنجی
 • بازگشت ارسال ناموفقدر صورت نرسیدن پیامک به مخاطب هزینه آن بازگشت میخورد

پنل 89 هزار تومانی

89.000 T
89.000 T
 • تعرفه ثابت شارژ پنل 93 ریالتعرفه ارسال برای شارژ از 10 هزار تومان میباشد در صورتی که شرکت های دیگر تعرفه پایین را در شارژ های میلیونی لحاظ میکنند
 • 1000 عدد پیامک هدیهپیامک هدیه بخاطر انتخاب آریا اس ام اس میباشد
 • خط 12 رقمی هدیهتنها شما با این خط ارسال خواهید داشت و همچنین امکان دریافت توسط همین خط را خواهید داشت
 • 8 خط اشتراکی ویژه8 خط اشتراکی از اپراتور های مختلف ارائه میگردد تا در زمانی که اپراتور با ترافیک روبرو هست شما بتوانید با سایر اپراتور ها هم ارسال انجام دهید
 • مسابقه ، نظرسنجی
 • بازگشت ارسال ناموفقدر صورت نرسیدن پیامک به مخاطب هزینه آن بازگشت میخورد

پنل 139 هزار تومانی

139.000 T
139.000 T
 • تعرفه ثابت شارژ پنل 90 ریالتعرفه ارسال برای شارژ از 10 هزار تومان میباشد در صورتی که شرکت های دیگر تعرفه پایین را در شارژ های میلیونی لحاظ میکنند
 • 2000 عدد پیامک هدیهپیامک هدیه بخاطر انتخاب آریا اس ام اس میباشد
 • خط 10 رقمی هدیهتنها شما با این خط ارسال خواهید داشت و همچنین امکان دریافت توسط همین خط را خواهید داشت
 • 8 خط اشتراکی ویژه8 خط اشتراکی از اپراتور های مختلف ارائه میگردد تا در زمانی که اپراتور با ترافیک روبرو هست شما بتوانید با سایر اپراتور ها هم ارسال انجام دهید
 • پاسخگو خودکار
 • تمام امکانات فعالدر این پنل تمام امکانات مورد نیاز کاربر فعال میباشد

پنل 239 هزار تومانی

239.000 T
239.000 T
 • تعرفه ثابت شارژ پنل 89 ریالتعرفه ارسال برای شارژ از 10 هزار تومان میباشد در صورتی که شرکت های دیگر تعرفه پایین را در شارژ های میلیونی لحاظ میکنند
 • 3000 عدد پیامک هدیهپیامک هدیه بخاطر انتخاب آریا اس ام اس میباشد
 • خط 10 رقمی هدیهتنها شما با این خط ارسال خواهید داشت و همچنین امکان دریافت توسط همین خط را خواهید داشت
 • 8 خط اشتراکی ویژه8 خط اشتراکی از اپراتور های مختلف ارائه میگردد تا در زمانی که اپراتور با ترافیک روبرو هست شما بتوانید با سایر اپراتور ها هم ارسال انجام دهید
 • خدمات هوشمند ، همکاران
 • تمام امکانات فعالدر این پنل تمام امکانات مورد نیاز کاربر فعال میباشد

پنل نمایندگی سطح 1

149.000 T
149.000 T
 • تعرفه ثابت شارژ پنل 110 ریال
 • 1000 عدد پیامک هدیهپیامک هدیه برای سپاس از انتخاب شایسته شما برای همکاری
 • 1 خط ده رقمی هدیهاین خطوط به شما کمک میکند تا در اول کار شروع نمایندگی با مشکل خط و خرید خط مواجه نشوید
 • امکانات نامحدودامکانات در پنل نمایندگی نامحدود میباشد و میتوانید از تمامی امکانات سامانه بهرهمند شوید
 • ساخت بینهایت کاربرامکانات در پنل نمایندگی نامحدود میباشد و میتوانید از تمامی امکانات سامانه بهرهمند شوید
 • بانک شماره موبایل کل کشورآریا اس ام اس مفتخر است با جمع آوری بیشماری شماره کار را برای شما و کاربرانتان اسان نمایید

پنل نمایندگی سطح 2

249.000 T
249.000 T
 • تعرفه ثابت شارژ پنل 100 ریال
 • 2000 عدد پیامک هدیهپیامک هدیه برای سپاس از انتخاب شایسته شما برای همکاری
 • 2 خط 10 رقمی هدیهاین خطوط به شما کمک میکند تا در اول کار شروع نمایندگی با مشکل خط و خرید خط مواجه نشوید
 • امکانات نامحدودامکانات در پنل نمایندگی نامحدود میباشد و میتوانید از تمامی امکانات سامانه بهرهمند شوید
 • ساخت بینهایت کاربرامکانات در پنل نمایندگی نامحدود میباشد و میتوانید از تمامی امکانات سامانه بهرهمند شوید
 • بانک شماره موبایل کل کشورآریا اس ام اس مفتخر است با جمع آوری بیشماری شماره کار را برای شما و کاربرانتان اسان نمایید

پنل نمایندگی سطح 3

349.000 T
349.000 T
 • تعرفه ثابت شارژ پنل 89 ریالبا استفاده از این پنل میتونید بی نهایت کاربر بسازید و کسب و کار خود را آغاز کنید.
 • 3000 عدد پیامک هدیهپیامک هدیه برای سپاس از انتخاب شایسته شما برای همکاری
 • 3 خط 10 رقمی هدیهاین خطوط به شما کمک میکند تا در اول کار شروع نمایندگی با مشکل خط و خرید خط مواجه نشوید
 • امکانات نامحدودامکانات در پنل نمایندگی نامحدود میباشد و میتوانید از تمامی امکانات سامانه بهرهمند شوید
 • ساخت بینهایت کاربربی نهایت کاربر بسازیدو فروش خود را فوق العاده کنید
 • بانک شماره موبایل کل کشورآریا اس ام اس مفتخر است با جمع آوری بیشماری شماره کار را برای شما و کاربرانتان اسان نمایید